Harpconcerts at Domkirkeodden, Hamar 2024.

Norsk:

Bli med oss på en uforglemmelig musikalsk reise med HELISIR, et banebrytende eksperimentell folkemusikkprosjekt fra hjertet av Lene Silvia Lundereng! Du har kanskje allerede hørt om henne fra hennes strålende opptredener på Middelalderfestivalene eller kanskje på Farris Bad, men nå har du sjansen til å oppleve hennes magi på nært hold med ikke én, ikke to, men tre eksklusive konserter her i Hamar!

HELISIR fortryller publikum med en unik blanding av norsk folkemusikk og keltisk harpe og når mulighetene tillater noen elektroniske atmosfæriske elementer, og hennes stemme bærer alt fra tradisjonelle kvad til irske kjærlighetssanger og meditativ musikk. Med fem albumutgivelser siden 2015, inkludert det etterlengtede femte albumet “NORTHDWELLER” som lanseres 1. mars 2024, har Lene skapt et unikt musikalsk univers som berører sjelen.

Årets konserter er fordelt over tre sesonger for å feire skiftende landskap og stemninger. Bli med oss på vårkonserten den 28. april, sommerkonserten den 30. juni og høstkonserten den 19. september. Her inviteres publikum til å lande, å stilne, å la seg henføre og berøre av musikkens kraft.

Lene’s musikk er ikke bare underholdning; den er en invitasjon til å utforske, til å reflektere og til å la seg føre inn i en magisk verden av intimitet og sårbarhet, samtidig som den inspirerer til håp og indre vekst.

Disse konsertene er egnet for alle aldre, med et rolig og avslappende tempo som inviterer til total avslapning. Vi anbefaler at du kler deg komfortabelt (spesielt med tanke på våren og høsten når temperaturene kan være kjølige) og tar med deg noe å sitte på for ekstra komfort. Forvent en opplevelse på rundt 1,5-2 timer med ren musikalsk nytelse.

Som en ekstra bonus går en del av billettinntektene tilbake til museet for å støtte deres viktige arbeid med å bevare historie og kultur, samt muliggjøre fremtidige arrangementer og forskning. Din deltakelse vil ikke bare være en feiring av musikk, men også en støtte til fellesskapet og dets kulturelle arv.

Bli med oss på en minneverdig kveld med HELISIR og la deg fortrylle av hennes musikk og magi. Velkommen skal du være!

English:

Join us on an unforgettable musical journey with HELISIR, a groundbreaking experimental folk music project from the heart of Lene! You may have already heard of her from her brilliant performances at Medieval Festivals or even at Farris Bad, but now you have the chance to experience her magic up close with not one, not two, but three exclusive concerts here in Hamar!

HELISIR enchants audiences with a unique blend of Norwegian folk music and Celtic harp, incorporating occasional electronic atmospheric elements when opportunities arise, and her voice carries everything from traditional ballads to Irish love songs and meditative music. With five album releases since 2015, including the highly anticipated fifth album “NORTHDWELLER” set to be launched on March 1, 2024, Lene has created a unique musical universe that touches the soul.

This year’s concerts are spread across three seasons to celebrate shifting landscapes and moods. Join us for the spring concert on April 28, the summer concert on June 30, and the autumn concert on September 19. Here, the audience is invited to land, to quieten, to be enraptured and moved by the power of music.

Lene’s music is not just entertainment; it is an invitation to explore, to reflect, and to be led into a magical world of intimacy and vulnerability, while also inspiring hope and inner growth.

These concerts are suitable for all ages, with a calm and relaxing pace that invites total relaxation. We recommend dressing comfortably (especially considering spring and autumn when temperatures may be cool) and bringing something to sit on for extra comfort. Expect an experience of around 1.5-2 hours of pure musical enjoyment.

As an added bonus, a portion of ticket proceeds will go back to the museum to support their important work in preserving history and culture, as well as enabling future events and research. Your participation will not only be a celebration of music but also a support for the community and its cultural heritage.

Join us for a memorable evening with HELISIR and let yourself be enchanted by her music and magic. You are warmly welcome!